การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ita ธัญบุรี

ITA 2563 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

โรงเรียนธัญบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

ITA 2563 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

โรงเรียนธัญบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
คลิกเขื่อเข้าชม
ita ธัญบุรี

ITA 2565 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

โรงเรียนธัญบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

ITA 2565 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

โรงเรียนธัญบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
คลิกเพื่อเข้าชม