กลุ่มบริหารงบประมาณและนโยบายและแผน

 

แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (2559 – 2562)

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558

รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2557

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558)

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2557

แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (2555 – 2558)

ตัวอย่างการเขียนชุดเบิก โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน

ตัวอย่างการเบิกจ่าย – โครงการอบรมค่ายคุณธรรม