กลุ่มบริหารงานบุคคล

การประเมินประสิทธิภาพการสอนของครู  
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6