กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

แบบฟอร์มบันทึก ต่างๆ
บันทึกข้อความรายงานการไปอบรม
Download 13 downloads
บันทึกข้อความขอเปลี่ยนเวร
Download 3 downloads
แบบบันทึกขออนุญาตออกนอกโรงเรียน
Download 2 downloads
แบบบันทึกขออนุญาตไปต่างประเทศ
Download 3 downloads

 

แบบฟอร์มใบลา
แบบใบลา ข้าราชการครู
Download 3 downloads
แบบใบลา เลี้ยงดูบุตร
Download 2 downloads
แบบใบลา อุปสมบท
Download 3 downloads
แบบใบลา ลูกจ้าง
Download 3 downloads
ABSENCE REQUEST FORM
Download 2 downloads
CAMPUS LEAVE REQUEST FORM
Download 3 downloads

 

แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน
แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง
Download 2 downloads
แบบคำร้องขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิ
Download 3 downloads
แบบฟอร์ม ธอส ธกส กบข
Download 4 downloads
Download 2 downloads

 

 

แบบคำขอต่ออายุใบประอบวิชชาชีพ
แบบคำขอต่ออายุใบประอบวิชชาชีพ_คส.02.10ครู
Download 3 downloads
แบบคำขอต่ออายุใบประอบวิชชาชีพ_คส02-20ผู้บริหารสถานศึกษา
Download 2 downloads

 

 

แบบขอรับการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
บันทึกข้อความขอรับการประเมิน เพื่อนเลื่อนวิทยฐานะ
Download 4 downloads
บันทึกผลปฏิบัตืหน้าที่ครู
Download 3 downloads
แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ วฐ.2
Download 3 downloads

 

 

แบบฟอร์มเสนอขอพระราชทานเครื่องราช
เอกสารสำหรับขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุกชั้นตรา
Download 4 downloads
แบบเสนอขอพระราชทาน รร.1
Download 4 downloads
แบบประวัติเสนอขอ ร.จ.พ. และ ต.ย
Download 3 downloads