• Home »
  • Page »
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

pice7ts1

นางสาวนปภา สิงห์โพธิ์ทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

picjwynh

นางนาที เดชะราช
วัดผลกลุ่มสาระ

pic5amdb

นางนิตรา ภวจิตตทาน
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

picsrgew

นางรมณี กลับเผื่อน
ครู คศ. 2

picsyd78

นางรัษมี บุญญะสิทธิ์
ครู คศ. 3

picw93j1

นางวารี ศรีเจริญ
ครู คศ. 3

picdazei

นางลดาวัลย์ มาลาคำ
ครู คศ. 3

picp4ezj

นางอาภรณ์ กลแกม
ครู คศ. 3

picniv8z

ว่าที่ ร.ต.หญิงวัชราภรณ์ โสมทิพย์
ครู คศ. 2

picdjm67

นางรัตนาพร วิภูษณะภัทร
ครู คศ.3

picnvdw5

นางเจริญศรี จันทร์สุข
ครู คศ.3

pichr7gp

นางสาวฉันทนา บุญโสม
ครู คศ.1

picdjxab

นางสาวชวาลัย เกิดโพธิ์พ่วง
ครู คศ.1

picztcmk

นายวิชญ์ วิชญปัญญากุล
ครู คศ.1

picm5qr7

นางศิรินทร์ สุดคนึง
ครู คศ.3