กลุ่มอำนวยการ

pica5qe4

นางศิริวรรณ ตั้นซุ่นอั้น
หัวหน้างานอำนวยการ

picwtfp3

นางสาวมณี สุขกะสันติ์
เจ้าหน้าที่งานอำนวยการ

pic2qbra

นางสาวนริศรา กัลยาแก้ว
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ

นายสวง กันทะปา
พนักงานขับรถ

นายพงษ์ศักดิ์ อินทร์พัตรา
พนักงานขับรถ

นายคำสัย ไกยวินิจ
พนักงานขับรถ

นายพงษ์ศักดิ์ อินทร์พัตรา
พนักงานขับรถ