งานนโยบายและแผน

 

นางอุไรวรรณ ชัยรัตนวัฒน์
หัวหน้างานนโยบายและแผน

pickh1wi

รองหัวหน้างานนโยบายและแผน

นางสาวอมรรัตน์ บัวอิ่น
งานนโยบายและแผน

นายอภิสิทธิ์ บุตรน้ำเพ็ชร
งานนโยบายและแผน

นายนรินทร์ เทพศิริ
งานนโยบายและแผน

นายชวลิต แช่มเจริญ
งานนโยบายและแผน

นายณัฐวุฒิ ศรีชุมภู
งานนโยบายและแผน

picu6q29

นายวัฒนา ชื่นสงวน
เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน