กลุ่มบริหารทั่วไป

นายเกรียงไกร ดำประภา
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวรพีพรรณ  บุญเกิด

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายฉัตรชัย  ชัยรัตนวัฒน์
หัวหน้างานรับนักเรียน

นางอุไร หวายบุตร
หัวหน้างานโภชนาการ

นายอภิสิทธิ์  บุตรน้ำเพ็ชร
หัวหน้างานสารสนเทศ

นางสาวนวรัตน์  รอดแก้ว
หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา

pic67btn

นายยุทธศักดิ์ กุลมา
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

นางทัศนียา  เขตจัตุรัส
หัวหน้างานควบคุมภายใน

นางเสาวนีย์ สัจจะผลกุล
หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน

นางเสาวนี วงษ์ป้อม
หัวหน้างานสหกรณ์โรงเรียน

นางพันธุ์วดี วิทวัสพันธุ์
หัวหน้างานอนามัย

นางสาวกรรณิการ์ ทูปแป้น
หัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวไพรินทร์ ภิญโญ
ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวกชนิดา ตามอดุลธรรม
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

นางพรไพลิน ชื่นสงวน
เจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาล

นายวัลลพธ์ คำนวนสิงห์
หัวหน้านักการภารโรง

นายดอน ฉายวรรณะ
ลูกจ้างชั่วคราว

picfnjku

นายประพัฒน์ หนูพิสินธ์
นักการภารโรง

น.ส.จุฑามาศ ภู่ระย้า
ลูกจ้างชั่วคราว

นางวัน เรืองโลก
ลูกจ้างชั่วคราว

นางอำนาจ แก้วสว่าง
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสมพร เมืองสีสุข
ลูกจ้างชั่วคราว

นางวรรณี เปลี่ยนแสง
ลูกจ้างชั่วคราว

นางบงชกร ศรีคร่ำ
ลูกจ้างชั่วคราว

นางแสงสิริ ยาจนะธานี
ลูกจ้างชั่วคราว

5.
ลูกจ้างชั่วคราว

นางมาลัย หนูทอง
ลูกจ้างชั่วคราว

น.ส.จรรยา จิตรเย็น
ลูกจ้างชั่วคราว

น.ส.ผดุง หมื่นคำลี
ลูกจ้างชั่วคราว

น.ส.วรรดี เพ็ชรรอด
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสมพร แช่มพุดชา
ลูกจ้างชั่วคราว

นางจินตนา ทรัพย์พงษ์
ลูกจ้างชั่วคราว

น.ส.พงษ์พิศ พิมพา
ลูกจ้างชั่วคราว

น.ส.อารีรัตน์ โพธิ์อุไร
ลูกจ้างชั่วคราว

น.ส.จันทร์เพ็ญ สิงหทัต
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสมพิศ เนียรศิริ
ลูกจ้างชั่วคราว