งานกิจการนักเรียน

นางสุชาวดี สุทธิวานิช
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคลา

นายจำเลียง สมสืบ

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการงานกิจการนักเรียน

นางเจริญศรี จันทร์สุข

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการงานกิจการนักเรียน

นางรัษมี บุญญะสิทธิ์
กรรมการที่ปรึกษางานกิจการนักเรียน

นายพงษ์ศักดิ์ บุญญะสิทธิ์
กรรมการที่ปรึกษางานกิจการนักเรียน

นางอินทิรา บำรุงตน
กรรมการที่ปรึกษางานกิจการนักเรียน

นางสาวชวาลัย เกิดโพธิ์พ่วง
หัวหน้าระดับชั้น ม.1

pichczbf

นางชลียา ข่ายทอง
หัวหน้าระดับชั้น ม.2

นายวิชญ์ วิชญปัญญากุล
หัวหน้าระดับชั้น ม.3

picg6xnv

นายภาณุมาศ คงสุวรรณ์
หัวหน้าระดับชั้น ม.4

picusk3g

นายธิติพงษ์ โกสุม
หัวหน้าระดับชั้น ม.5

picr5g1b

นางเจริญศรี จันทร์สุข
หัวหน้าระดับชั้น ม.6

นางรุ่งนภา โชติกรณ์
งานดูแลระเบียบวินัยและความประพฤติฯ

นายวศิน ศุภนคร
งานดูแลระเบียบวินัยและความประพฤติฯ

นายกฤตภาส มีคำแสน
งานดูแลระเบียบวินัยและความประพฤติฯ

นายพรรษา จรเขตต์
งานดูแลระเบียบวินัยและความประพฤติฯ

ว่าที่ ร.ต. ภูดิศ ควรระงับ
งานดูแลระเบียบวินัยและความประพฤติฯ

นายนรินทร์  เทพศิริ
งานดูแลระเบียบวินัยและความประพฤติฯ

นายกิตติภพ ปักเชิญเชื้อ
งานดูแลระเบียบวินัยและความประพฤติฯ

นายอนันต์ ธำรงค์เกียรติ
งานดูแลระเบียบวินัยและความประพฤติฯ

นายเชวงศักดิ์ ทัศคร
งานดูแลระเบียบวินัยและความประพฤติฯ

นางสาวนพพร ยศสุธันไชยวัฒน์
งานดูแลระเบียบวินัยและความประพฤติฯ

นายศิริพงษ์ แสนศิริภัทรพงษ์
งานดูแลระเบียบวินัยและความประพฤติฯ

นายกิตติพัชญ์ ศศิพิทักษ์วงศ์
งานดูแลระเบียบวินัยและความประพฤติฯ

นายดอน วงษ์สุด
งานดูแลระเบียบวินัยและความประพฤติฯ

นายสิทธิพร สุดพรหม
งานดูแลระเบียบวินัยและความประพฤติฯ

นายศราณุพงษ์ วิจิตเกตุธีรชัย
งานดูแลระเบียบวินัยและความประพฤติฯ

นายพงศกร ซ่องสกุล 
งานดูแลระเบียบวินัยและความประพฤติฯ

นายพงษ์ประชา คงนอง
งานพัฒนาและส่งเสริมประชาธิปไตย

นายขวลิต แช่มเจริญ
งานป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติดฯ

นายอนุรุทร สุวรรณชาติ 
งานวิทยุสื่อสารและลูกเสือจราจร

นายณัฐวุฒิ ศรีชุมภู
งานกล้องวงจรปิด

นางสาวสาทิพย์ กลีบมาลัย
งานรักษาความปลอดภัย

นายพุฒิพงษ์ สียางนอก

เจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการนักเรียน

นางสาวทิชาดา สุกทน

เจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการนักเรียน