กลุ่มบริหารวิชาการ

pic7wqu9

นายปัญญา จาคสกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ

pic75q6u

นางวารี ศรีเจริญ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ

นายสันติ จั่นผ่อง
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ

นางเปรมกมล พิริยปัญจบุตร
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร

pic5mcd9

นางสาวเบญจรัตน์ ทานธรรม
หัวหน้างานทะเบียนวัดผล

นางลดาวัลย์ มาลาคำ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางฎิฐาภรณ์ โยธินวัชรชัย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ว่าที่ ร.ต. สุขสวัสดิ์ เชียงหว่อง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายพงษ์ประชา คงนอง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางปิยาภรณ์ วีระพันธุ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายอภิสิทธิ์ บุตรน้ำเพ็ชร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายชวลิต แช่มเจริญ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายวศิน ศุภนคร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางกชนิกา พลจันทึก
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายจีรศักดิ์ ศรีจันทร์แก้ว
หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program

นางสาวนริศรา วรรณโกษิตย์
หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ Gifted

นางสาวนปภัช สุขสุวรรณ
หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ Intensive

ว่าที่ ร.ต.หญิง วัชราภรณ์ โสมทิพย์
หัวหน้างานห้องสมุด

นางสมฤดี สุรเสรีวงษ์
หัวหน้างานแนะแนว

นางอนุชธิติ ดีสุดจิตร
หัวหน้างานประกันคุณภาพ

นางทัศนียา เขตจัตุรัส
หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

นางอุไรวรรณ ชัยรัตนวัฒน์
หัวหน้างานขับเคลื่อนสถานศึกษษตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นายอนุรักษ์ เตชะเถลิงผล
หัวหน้างานพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

picxbpgr

นางปัญจพร มีสมภพ
นายทะเบียน

pic3c49u

นางนลินี เอกพงษ์พันธ์
นายทะเบียน

pick4qfg

นางสาวประวีณ์นุช หวลอารมณ์
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน ม.ต้น

picwsdkf

นางสาวนงนภัส วังคะฮาด
เจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการ

picdn9ws

นางสาวปลื้มกมล เกิดพิศวงษ์
เจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล

picbwf9k

นางสาวสุจิตตรา จันทะเกษ
เจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล