• Home »
  • กิจกรรมของโรงเรียน »
  • นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนของหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 8/2562

นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนของหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 8/2562

S__947078