• Home »
  • กิจกรรมของโรงเรียน »
  • โรงเรียนธัญบุรี จัดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา 2562 นายชาลีวัฒนเธอจรผู้อำนวยการโรงเรียนธัญญะบุรีเป็นประธานเปิดการอบรมและนิมนต์พระคุณเจ้าพระวิทยากรการอบรมจากวัดซอยสามัคคีธรรมสุขใจ โรงเรียนธัญบุรีดำเนินการจัดค่ายหน้าหอประชุมโรงเรียนธัญบุรี

โรงเรียนธัญบุรี จัดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา 2562 นายชาลีวัฒนเธอจรผู้อำนวยการโรงเรียนธัญญะบุรีเป็นประธานเปิดการอบรมและนิมนต์พระคุณเจ้าพระวิทยากรการอบรมจากวัดซอยสามัคคีธรรมสุขใจ โรงเรียนธัญบุรีดำเนินการจัดค่ายหน้าหอประชุมโรงเรียนธัญบุรี

S__3923972