• Home »
  • ประกาศ »
  • ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

คำชี้แจง

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศนี้ ไปรายงานตัว เพื่อรับฟังคำชี้แจง แนวทางปฏิบัติในการมอบตัว ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์โรงเรียนธัญบุรี ถ้านักเรียนไม่มารายงานตัวให้ถือว่าสละสิทธิ์  และ  มอบตัวในวันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนธัญบุรี 

ประกาศรายชื่อคลิกที่ลิงค์ด้านล่าง

ประกาศโรงเรียนธัญบุรีจำนวนนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก

รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านและสำรอง ประเภทในเขตพื้นที่บริการ

รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านและสำรอง ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ