• Home »
  • Page »
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานบุคคล


dref

นายเกรียงไกร ดำประภา
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางนาที  เดชะราช

หัวหน้างานบุคคล

นางกนกวรรณ ศศิธร

รองหัวหน้างานบุคคล

นางสาวนปภา สิงโพธิ์ทอง
หัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

งานวางแผนและสรรหาอัตรากำลัง

นางสาวนุชนาถ  บัวพุทธา
งานบรรจุแต่งตั้ง และการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรฯ

นางรำพึง จันทร์วีนุกูล
หัวหน้างานส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติฯ

นางสาวณัฐพัชร เพิ่มกสิกรรม
งานขอรับใบประกอบวิชาชีพ

นางสาวณัฐณิชา หัสราช
งานขอรับใบประกอบวิชาชีพ

นางสาวอรรถกานท์ ทองแดงเจือ
งานพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพฯ

นางสาวจิราวรรณ ผินนอก
งานพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพฯ

นางสาวรัชนี อ้อยไร่
เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวรัตนาภรณ์ บุญนุช
เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล