โอวาทจากท่านผู้อำนวยการ

ครูในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียน มีความมุ่งมั่น ตั้งใจจริง ในการจัดการศึกษาทุกระดับ ให้มีคุณภาพสูงสุด ครูปรารถนาให้นักเรียนมีความประพฤติเรียบร้อย กิริยามารยาทดี มีวาจาสุภาพกับคนทั่วไป มีคารวะธรรม คือ มีสัมมาคารวะต่อผู้อื่น มีผลการเล่าเรียนดีและมีสุขภาพแข็งแรง

คณะผู้บริหารและครู มีความพยายามอย่างยิ่ง ในการพัฒนานักเรียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เพื่อให้นักเรียนเจริญเติบโตขึ้นเป็นคนที่มี I.Q. ( Intelligence Quotient ) และ E.Q. (Emotional Quotient ) เป็นผู้ที่สามารถทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นได้  ครูขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ให้ความไว้วางใจ ในการจัดการศึกษาอบรมนักเรียน ตลอดจนความร่วมมืออย่างดียิ่งในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน และครูขอขอบใจนักเรียนทุกคนที่ปฏิบัติตนอยู่ในโอวาทของคุณครู เป็นนักเรียนที่โรงเรียนภาคภูมิใจ แต่ประการสำคัญนักเรียนที่ดีต้องเป็นผู้มีความกตัญญูรู้คุณ คุณพ่อคุณแม่ ที่ท่านเป็นผู้ส่งเสียให้นักเรียนได้มาเรียนหนังสือ อบรมความดีที่โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง และน้อยคนนักที่มีโอกาสโชคดีเหมือนนักเรียน

ครูขอให้นักเรียนที่รักของครู ระลึกถึงพระคุณของคุณพ่อ คุณแม่ และตอบแทนบุญคุณท่าน ด้วยการเป็นลูกที่ดี เคารพเชื่อฟังคำอบรมสั่งสอน ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนด้วยความอุตสาหะ และปฏิบัติตนให้ เหมาะสมกับสถานภาพที่เราเป็นนักเรียนอยู่

นายชวา หมื่นมี

ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี