• Home »
  • »
  • กำหนดการ และข้อมูลการรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562

กำหนดการ และข้อมูลการรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562

newlogo

โรงเรียนธัญบุรี 

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษ

โปรดอย่าหลงเชื่อผู้มาแอบอ้างที่จะช่วยเหลือให้เข้าโรงเรียนธัญบุรีได้ หากประสบด้วยตนเองหรือได้เบาะแส ให้แจ้งกลับทางโรงเรียนโดยตรง

โทร 02-532-4891

กรุณาดำเนินการสมัครเข้าเรียนตามขั้นตอน ในประกาศ ของโรงเรียนเท่านั้น

โครงการห้องเรียนพิเศษ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน  3 ห้องเรียน

–  โครงการห้องเรียน English Program (EP)

จำนวน ห้องเรียน  30 คน

–  โครงการห้องเรียนความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (Gifted Program)

จำนวน ห้องเรียนๆ ละ  36 คน  รวม  72 คน

 

วันและเวลาการรับสมัครนักเรียน

รับสมัคร

วันที่  23 – 27  กุมภาพันธ์  2562  เวลา  08.30 – 16.30 น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

สอบคัดเลือก

วันที่  9  มีนาคม 2562  เวลา  09.00 – 12.00 น.

(ใช้แบบทดสอบวัดความพร้อมพื้นฐานทางการเรียนของโรงเรียน 3 รายวิชาหลัก  คือ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ)

ประกาศผลและรายงานตัว

วันที่  13  มีนาคม  2562  เวลา  08.30 – 12.00 น.

(ผู้ไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้)

มอบตัว

วันที่  16  มีนาคม  2562  เวลา 08.30 – 12.00 น.

(กรณีภายหลังมอบตัว หากนักเรียนยื่นความจำนงขอสละสิทธิ์ โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายในการมอบตัวทุกรายการ)

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 

     –  สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า  หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2561  หรือเทียบเท่า

     –  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

     –  สุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง

    –  ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่

 

โครงการห้องเรียนพิเศษ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จำนวน  3 ห้องเรียน

–  โครงการ Intensive Sci-Math

จำนวน ห้องเรียน  36 คน

–  โครงการ Intensive Eng – Math

จำนวน ห้องเรียน  36 คน

–  โครงการความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี (MOU) 

จำนวน ห้องเรียน  36 คน

วันและเวลาการรับสมัครนักเรียน

รับสมัคร

วันที่  23 – 27  กุมภาพันธ์  2562  เวลา  08.30 – 16.30  น.

สอบคัดเลือก

วันที่  10  มีนาคม  2562  เวลา  09.00 – 12.00  น.  (ใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน  3  รายวิชา  คือ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ)

ประกาศผลและรายงานตัว

วันที่  14  มีนาคม  2562   เวลา  08.30 – 12.00 น.

(ผู้ไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้)

มอบตัว

วันที่  17  มีนาคม  2562  เวลา 08.30 – 12.00 น.

(กรณีภายหลังมอบตัว หากนักเรียนยื่นความจำนงขอสละสิทธิ์ โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายในการมอบตัวทุกรายการ)

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

–  เป็นนักเรียนที่จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เดิมของโรงเรียนธัญบุรี  หรือนักเรียนที่จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ของโรงเรียนอื่นๆ ที่มีศักยภาพเหมาะสม

–  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ปีการศึกษา  2561  หรือเทียบเท่า

     –  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

     –  สุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง

    –  ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่