• Home »
  • »
  • ฝ่ายบริหารงานบุคคล

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

บันทึกข้อความรายงานการไปอบรม
Download 26 downloads
Download 17 downloads
แบบฟอร์ม ธอส ธกส กบข
Download 16 downloads
Download 15 downloads
Download 16 downloads
แบบใบลา ข้าราชการครู
Download 17 downloads
แบบใบลา เลี้ยงดูบุตร
Download 13 downloads
แบบใบลา อุปสมบท
Download 21 downloads
แบบใบลา ลูกจ้าง
Download 18 downloads
ABSENCE REQUEST FORM
Download 13 downloads
CAMPUS LEAVE REQUEST FORM
Download 15 downloads
แบบเสนอขอพระราชทาน รร.1
Download 14 downloads
แบบประวัติเสนอขอ ร.จ.พ. และ ต.ย
Download 12 downloads
เอกสารสำหรับขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุกชั้นตรา
Download 15 downloads
แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง
Download 17 downloads
แบบคำร้องขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิ
Download 16 downloads
บันทึกข้อความขอเปลี่ยนเวร
Download 16 downloads
แบบบันทึกขออนุญาตออกนอกโรงเรียน
Download 19 downloads
แบบบันทึกขออนุญาตไปต่างประเทศ
Download 20 downloads
แบบคำขอต่ออายุใบประอบวิชชาชีพ_คส.02.10ครู
Download 16 downloads
แบบคำขอต่ออายุใบประอบวิชชาชีพ_คส02-20ผู้บริหารสถานศึกษา
Download 20 downloads
บันทึกผลปฏิบัตืหน้าที่ครู
Download 11 downloads
แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ วฐ.2
Download 14 downloads
บันทึกข้อความขอรับการประเมิน เพื่อนเลื่อนวิทยฐานะ
Download 23 downloads