• Home »
  • »
  • ฝ่ายบริหารงานบุคคล

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

บันทึกข้อความรายงานการไปอบรม
Download 21 downloads
Download 9 downloads
แบบฟอร์ม ธอส ธกส กบข
Download 10 downloads
Download 9 downloads
Download 9 downloads
แบบใบลา ข้าราชการครู
Download 9 downloads
แบบใบลา เลี้ยงดูบุตร
Download 9 downloads
แบบใบลา อุปสมบท
Download 13 downloads
แบบใบลา ลูกจ้าง
Download 11 downloads
ABSENCE REQUEST FORM
Download 9 downloads
CAMPUS LEAVE REQUEST FORM
Download 9 downloads
แบบเสนอขอพระราชทาน รร.1
Download 12 downloads
แบบประวัติเสนอขอ ร.จ.พ. และ ต.ย
Download 8 downloads
เอกสารสำหรับขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุกชั้นตรา
Download 11 downloads
แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง
Download 10 downloads
แบบคำร้องขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิ
Download 9 downloads
บันทึกข้อความขอเปลี่ยนเวร
Download 13 downloads
แบบบันทึกขออนุญาตออกนอกโรงเรียน
Download 9 downloads
แบบบันทึกขออนุญาตไปต่างประเทศ
Download 11 downloads
แบบคำขอต่ออายุใบประอบวิชชาชีพ_คส.02.10ครู
Download 9 downloads
แบบคำขอต่ออายุใบประอบวิชชาชีพ_คส02-20ผู้บริหารสถานศึกษา
Download 6 downloads
บันทึกผลปฏิบัตืหน้าที่ครู
Download 11 downloads
แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ วฐ.2
Download 9 downloads
บันทึกข้อความขอรับการประเมิน เพื่อนเลื่อนวิทยฐานะ
Download 25 downloads