บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางลดาวัลย์ มาลาคำ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ladawan@tbs.ac.th

นายวิชญ์ วิชญปัญญากุล
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ 1
wich@tbs.ac.th

นางรัษมี บุญญะสิทธิ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ 2
russamee@tbs.ac.th

ว่าที่ ร.ต.หญิงวัชราภรณ์ โสมทิพย์
ครูชำนาญการพิเศษ
watcharaporn@tbs.ac.th

นางเจริญศรี จันทร์สุข
ครูชำนาญการพิเศษ
charoensri@tbs.ac.th

นางนาที เดชะราช
ครูชำนาญการพิเศษ
natee@tbs.ac.th

นางศิรินทร์ สุดคนึง
ครูชำนาญการพิเศษ
sirin@tbs.ac.th

นางนิตรา ภวจิตตทาน
ครูชำนาญการ
nitra@tbs.ac.th

นางรมณี กลับเผื่อน
ครูชำนาญการ
rommanee@tbs.ac.th

0026

นางสาวเย็นอุรา  ปะสาวะเถ
ครูชำราญการ
chavalai@tbs.ac.th

นางสาวชวาลัย เกิดโพธิ์พ่วง
ครู
chavalai@tbs.ac.th

นางสาวนปภา สิงห์โพธิ์ทอง
ครู
napapha@tbs.ac.th


นางสาวฉันทนา บุญโสม
ครู
chunthana@tbs.ac.th

imc_4645
นางสาวณัฐปวีณ์  ปานบุดดา
ครูผู้ช่วย
natpawee@tbs.ac.th
imc_4640
นางสาวจารุวรรณ  เศรษฐวนิช
ครูผู้ช่วย
jaruwan@tbs.ac.th