กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

 

 

0061

นายพงศ์ประชา คงนอง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
phongpracha@tbs.ac.th

นายประกอบ น่วมจิตร
ครูชำนาญการพิเศษ
prakob@tbs.ac.th

IMG_5570

นางสาวลันทม อุตระ
ครูชำนาญการพิเศษ
lantom@tbs.ac.th

นางอุไรวรรณ ชัยรัตนวัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
uraiwan.cr@tbs.ac.th

IMG_5602

นางกนกวรรณ ศศิธร
ครูชำนาญการ
kanokwan@tbs.ac.th

 

นางรุ่งศรี จิตติวรรณ
ครูชำนาญการ
roungsri@tbs.ac.th

นางชลียา ข่ายทอง
ครูชำนาญการ
chaleeya@tbs.ac.th

นางนางวนิวรรณ สุมาลา
ครูชำนาญการ
waniwan@tbs.ac.th

นายกฤตภาส มีคำแสน
ครู
kritpas@tbs.ac.th

 

IMG_5563

นางนพพร  ยศสุธันไชยวัฒน์
ครู
nopporn@tbs.ac.th

IMG_5559

นางเขมจิรา ด่านขุนทด
ครู
kemjira@tbs.ac.th

 

ว่าที่ ร.ต.ภูดิศ ควรระงับ
ครู
bhudit@tbs.ac.th

นายพรรษา จรเขตต์
ครู
pahnsa@tbs.ac.th

นายนรินทร์ เทพศิริ
ครู
narin@tbs.ac.th

IMG_5552

นายศิริพงษ์ แสนศิริภัทรพงศ์
ครูผู้ช่วย
siriphong@tbs.ac.th

 

IMG_6572

นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีตังตา
ครูผู้ช่วย
nuengruethai@tbs.ac.th

 

imc_4650

นางสาวกัญญพัสร  ผลสุด
ครูผู้ช่วย
kanyaphat@tbs.ac.th