กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

สุขสวัสดิ์ (หน.กลุ่มสาระฯ)

ว่าที่ ร.ต. สุขสวัสดิ์ เชียงหว่อง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
suksawat@tbs.ac.th

นริศรา (รอง หน.1)

นางสาวนริศรา วรรณโกษิตย์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 1
narisara.air@tbs.ac.th

อมรรัตน์ (รอง หน.2)

นางสาวอมรรัตน์ บัวอิ่น
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 2
amornrat@tbs.ac.th

นางอนุชธิติ ดีสุดจิตร
ครูชำนาญการพิเศษ
anootthiti@tbs.ac.th

นายสันติ จั่นผ่อง
ครูชำนาญการ
santi@tbs.ac.th

IMG_5585

นางจินตนา สมโนชัย
ครูชำนาญการ
jintana.som@tbs.ac.th

นางกฤตพร ดวงชาทม
ครูชำนาญการ
kittaphorn@tbs.ac.th

นางระเบียบ ละโว้ชัย
ครูชำนาญการ
rabearb@tbs.ac.th

นางสาวนปภัช สุขสุวรรณ
ครูชำนาญการ
napaphat@tbs.ac.th

นางสาวนุชนาถ บัวพุทธา
ครู
nuchanart@tbs.ac.th

สุขุมาภรณ์

นางสาวสุขุมาภรณ์ เกษรจรุง
ครู
sukhumaporn@tbs.ac.th

พรสวรรค์

นางสาวพรสวรรค์ มูลสาร
ครู
bhornsawan@tbs.ac.th

20160830_175030-(2)

นายธิติพงษ์ โกสุม
ครู
titipong@tbs.ac.th

IMG_6655

นางสาวปุณยานุช  มัฆนาโส
ครู
punyanuch@tbs.ac.th

20160830_175030-(3)

นางสาวจิราพร ดอกพะยอม
ครู
jiraporn@tbs.ac.th

wait

นายณชพัฒน์  จุฑานุต
ครู
nachapat@tbs.ac.th

IMG_5517

นางบุษรา มิ่งขวัญ
ครูผู้ช่วย
busara@tbs.ac.th

IMG_5590

นางสาวอรรถกานท์ ทองแดงเจือ
ครูผู้ช่วย
tonliu@tbs.ac.th

IMG_5598

นางสาวจิราวรรณ ผินนอก
ครูผู้ช่วย
jirawan@tbs.ac.th

imc_4656

นางสาวสายจิตรา  นิสาย
ครูผู้ช่วย
saijittra@tbs.ac.th

wait

นางสาวสุรีรัตน์ ชื่นอารมณ์
ครูผู้ช่วย
sureerat@tbs.ac.th

wait

นางสาวสุภาวดี  ภาคีแพทย์
ครูอัตราจ้าง
supawadee@tbs.ac.th