กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางปิยาภรณ์ วีระพันธุ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
piyaporn@tbs.ac.th

นางสาวอุไรวรรณ เจริญโสภา
ครูชำนาญการพิเศษ
uraiwan.ch@tbs.ac.th

นางบังอร ปัสมะริสสา
ครูชำนาญการพิเศษ
bangorn@tbs.ac.th

IMG_6588

นางทิพย์วิภา  ถิรพรพงษ์ศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ
thipwipa@tbs.ac.th

นางรุ่งนภา โชติกรณ์
ครูชำนาญการ
rungnapa@tbs.ac.th

นางกมลทิพย์ สายแสง
ครูชำนาญการ
kmolthip@tbs.ac.th

นางสาวรัตนาพร รุ่งวิทยา
ครูชำนาญการ
rattanaporn.rw@tbs.ac.th

นางชุติมา ภิญญาพงษ์
ครูชำนาญการ
chutima@tbs.ac.th

นางนิตยา ธิราเพียร
ครูชำนาญการ
nittaya@tbs.ac.th

นางสุนีย์ คำมงคุณ
ครูชำนาญการ
sunee@tbs.ac.th

นายยุทธศักดิ์ กุลมา
ครู
yutthasak@tbs.ac.th

นางสาวณัฐณิชา หัสราช
ครู
natnicha@tbs.ac.th

นางสาวอาทิตยา สุขศรี
ครู
athittaya@tbs.ac.th

นายจีระศักดิ์ ศรีจันทร์แก้ว
ครู
jeerasak@tbs.ac.th

IMG_6616

นางสุกัญญา จังโส
ครู
sukanya@tbs.ac.th

 

IMG_6569

นางสาวจุไรภรณ์ พงษ์ศรีสันติ
ครู
juraiporn@tbs.ac.th

IMG_5536

นางสาวภนัทชา  ทรงประยูร
ครูผู้ช่วย
panatcha@tbs.ac.th

imc_4643

นายณัฐวุฒิ  เงินบำรุง
ครูผู้ช่วย
nattawut_ngern@tbs.ac.th

imc_4639

นางสาวปาลิตา  อาจเดช
ครูผู้ช่วย
palita@tbs.ac.th

IMG_6581

นายศราณุพงษ์ วิจิตเกตุธีรชัย
ครูอัตราจ้าง
saranuphong@tbs.ac.th