กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายวศิน ศุภนคร
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ
wasin@tbs.ac.th

นายเด็น มีสมภพ
ครูชำนาญการพิเศษ
den@tbs.ac.th

นางอินทิรา บำรุงตน
ครูชำนาญการพิเศษ
intira@tbs.ac.th

นางกชนิกา พลจันทึก
ครูชำนาญการพิเศษ
kachanika@tbs.ac.th

นางจันทร์ทิพย์ บุญไทย
ครูชำนาญการพิเศษ
jantip@tbs.ac.th

นายกิตติภพ ปักเชิญเชื้อ
ครู
kittiphop@tbs.ac.th

นายพงศกร ซ่องสกุล
ครูอัตราจ้าง
pongsakhon@tbs.ac.th

นางสาวสุพัชชา แซ่ฟู
ครูอัตราจ้าง
stang@tbs.ac.th

นางสาวอรดี จริงโพธิ์
นักศึกษาฝึกสอน

นางสาวภัทรวดี ศรีวิลัย
นักศึกษาฝึกสอน

นายฐิโนทัย ด่านกลาง
นักศึกษาฝึกสอน

นางสาววารี ทิมอินทร์
นักศึกษาฝึกสอน

นางสาวพรพิมล เทียนเวช
นักศึกษาฝึกสอน